Kreatywny Trening Umiejętności Społecznych dla Dzieci: Odkryj jego potencjał.

budowaniu pewności siebie, empatii i umiejętności komunikacyjnych na treningu umiejętności społecznych.

Najczęściej zadawane pytania.

Co się robi na zajęciach treningu umiejętności społecznych (TUS)?

Na zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci prowadzi się różnorodne aktywności, takie jak gry integracyjne, ćwiczenie sytuacji społecznych, ćwiczenia empatii oraz rozmowy w grupie. Celem tych zajęć jest nauka umiejętności komunikacyjnych, budowanie zdolności do współpracy, oraz rozwijanie samowiedzy i samoświadomości emocjonalnej. Trenerzy często wykorzystują metody oparte na zabawie, aby dzieci mogły w przyjazny sposób rozwijać umiejętności społeczne i emocjonalne.

 

Jakie ćwiczenia wykonuje się na treningu umiejętności społecznych dla dzieci (TUS)?

Na treningu umiejętności społecznych dla dzieci często wykonuje się różnorodne ćwiczenia, takie jak role-play, scenki z życia codziennego, gry integracyjne oraz ćwiczenia mające na celu nauczyć dzieci jak zachowywać się w sytuacjach społecznych. Te aktywności pomagają dzieciom rozwijać umiejętności komunikacyjne, budować empatię, uczyć się rozwiązywania konfliktów i współpracować z innymi. Trenerzy starają się dostosować ćwiczenia do wieku i potrzeb uczestników, aby maksymalnie wykorzystać potencjał rozwojowy każdego dziecka.

Czy trening umiejętności społecznych (TUS) pomaga dzieciom?

Tak, trening umiejętności społecznych (TUS) jest skuteczną metodą wspierania rozwoju dzieci pod względem komunikacji, współpracy i radzenia sobie z emocjami. Pomaga im lepiej rozumieć siebie i innych, budować zdrowe relacje z rówieśnikami oraz radzić sobie z trudnościami społecznymi. Dzięki TUS dzieci budują swoją pewność siebie i umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów, co przekłada się na ich ogólny rozwój osobisty i społeczny.

Ile powinien trwać trening umiejętności społecznych dla dzieci (TUS )?

Czas trwania treningu umiejętności społecznych dla dzieci może się różnić w zależności od celów, potrzeb uczestników. Zazwyczaj sesje trwają od kilku tygodni do kilku miesięcy, spotykając się raz lub dwa razy w tygodniu. Ważne jest, aby program był wystarczająco długi, aby umożliwić dzieciom praktykę i utrwalenie nowych umiejętności, ale jednocześnie niezbyt długi, aby nie męczyć uczestników. W naszej ofercie jest to 16 wizyt.

Klucz do zdrowia psychicznego

Kreatywny Trening Umiejętności Społecznych dla Dzieci: Odkryj jego potencjał.

Rozwój umiejętności społecznych przez (TUS) – jak to działa?

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży polega na świadomym kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych oraz radzenia sobie w relacjach społecznych. Poprzez systematyczne i strukturalne ćwiczenia, dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, takie jak empatia, rozumienie perspektywy innych osób, asertywność, umiejętność słuchania i wyrażania siebie. W trakcie treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzież uczą się również rozpoznawania i kontrolowania własnych emocji, rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, negocjacji, budowania zdrowych relacji oraz radzenia sobie z trudnościami interpersonalnymi. Ważnym elementem jest również rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, takich jak jasne wyrażanie myśli, aktywne słuchanie, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Trening umiejętności społecznych odbywa się zazwyczaj w grupach, które umożliwiają dzieciom i młodzieży praktykowanie tych umiejętności w kontekście społecznym. Trenerzy stosują różnorodne metody, takie jak symulacje, gry, dyskusje i analiza przypadków, aby umożliwić praktyczne zastosowanie nabywanych umiejętności. Poprzez regularne uczestnictwo w treningu umiejętności społecznych, dzieci i młodzież mają szansę rozwijać się emocjonalnie, społecznie i interpersonalnie. Taka terapia może przyczynić się do zwiększenia pewności siebie, lepszej adaptacji w grupie rówieśniczej, radzenia sobie z trudnościami w relacjach i poprawy ogólnego dobrostanu psychicznego dziecka.

Podsumowując, rozwój umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży poprzez trening umiejętności społecznych stanowi wartościowe narzędzie, które pomaga im stawić czoła wyzwaniom społecznym, budować satysfakcjonujące relacje i osiągnąć pełniejszy rozwój w społeczeństwie.

Jak przebiega trening z umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży?

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży zwykle odbywa się w strukturalny i ukierunkowany sposób, aby zapewnić efektywne nabywanie i rozwijanie tych umiejętności. Oto ogólny przebieg takiego treningu:

 1. Ocena i diagnoza: Na początku treningu przeprowadza się ocenę i diagnozę umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży. Może to obejmować ocenę ich aktualnych umiejętności, identyfikację obszarów do poprawy, oraz zrozumienie indywidualnych potrzeb i celów uczestników.
 2. Planowanie i cele: Na podstawie oceny, tworzony jest plan treningu, który uwzględnia indywidualne cele uczestników. Plan ten określa konkretne umiejętności społeczne, które będą rozwijane i metody, które zostaną zastosowane.
 3. Grupowe zajęcia: Trening z umiejętności społecznych zazwyczaj odbywa się w grupach, gdzie dzieci i młodzież mają okazję praktykować swoje umiejętności w kontekście społecznym. Podczas zajęć wykorzystuje się różnorodne metody, takie jak gry, symulacje, dyskusje czy analiza przypadków. Te interaktywne aktywności pozwalają uczestnikom na praktyczne stosowanie nabywanych umiejętności.
 4. Indywidualne wsparcie: Oprócz zajęć grupowych, często zapewnia się również indywidualne wsparcie, które umożliwia pracę nad indywidualnymi wyzwaniami uczestników. Może to obejmować sesje terapeutyczne, w których omawia się konkretną sytuację lub problemy, z jakimi uczestnik się boryka.
 5. Powtarzalność i praktyka: Aby umiejętności społeczne stały się trwałe, konieczna jest powtarzalność i regularna praktyka. Trening z umiejętności społecznych zazwyczaj odbywa się w ramach cyklu spotkań, które pozwalają na stopniowe pogłębianie umiejętności i ich utrwalanie poprzez wielokrotne ćwiczenie w różnych kontekstach.
 6. Monitorowanie postępów: Podczas treningu istotne jest monitorowanie postępów uczestników i ocena skuteczności nabywanych umiejętności. Może to obejmować ocenę zmian w zachowaniu, zdolnościach interpersonalnych, samoocenie uczestników oraz feedback od innych uczestników i trenerów.

Przebieg treningu z umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Ważne jest, aby stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko, w którym uczestnicy mogą rozwijać się społecznie i praktykować nabywane umiejętności.

Nabywanie umiejętności społecznych przez (TUS) – jakie są kluczowe aspekty?

Nabywanie umiejętności społecznych przez dzieci i młodzież w trakcie treningu opiera się na kilku kluczowych aspektach. Oto niektóre z nich:

 1. Świadomość siebie: Kluczowym aspektem nabywania umiejętności społecznych jest rozwijanie świadomości siebie. Dzieci i młodzież muszą być w stanie zrozumieć swoje własne emocje, potrzeby, mocne strony i obszary do rozwoju. Świadomość siebie umożliwia im lepsze rozpoznawanie swoich reakcji i zachowań w interakcjach społecznych.
 2. Empatia: Nabywanie umiejętności społecznych obejmuje również rozwijanie empatii. Dzieci i młodzież uczą się rozumieć i dostrzegać perspektywę innych osób, rozpoznawać ich emocje oraz wykazywać zainteresowanie i troskę o innych. Empatia umożliwia budowanie pozytywnych relacji i lepsze porozumienie z innymi.
 3. Komunikacja interpersonalna: Kluczowym aspektem treningu z umiejętności społecznych jest rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej. Dzieci i młodzież uczą się jasnego i skutecznego wyrażania swoich myśli i uczuć, a także umiejętności słuchania i zrozumienia innych. Ważne jest również uczenie się rozpoznawania i używania nie werbalnych znaków komunikacyjnych, takich jak gesty, mimika twarzy czy ton głosu.
 4. Asertywność: Asertywność jest kluczowym aspektem nabywania umiejętności społecznych. Dzieci i młodzież uczą się wyrażać swoje potrzeby, opinie i granice w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, jednocześnie szanując prawa i uczucia innych osób. Asertywność umożliwia im skuteczne radzenie sobie z trudnościami w komunikacji i rozwiązywaniem konfliktów.
 5. Rozwiązywanie problemów społecznych: Trening umiejętności społecznych koncentruje się również na rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów społecznych. Dzieci i młodzież uczą się strategii identyfikacji problemów, generowania alternatywnych rozwiązań, podejmowania decyzji i podejmowania działań. Ta umiejętność jest niezwykle przydatna w radzeniu sobie z trudnościami i konfliktami w relacjach społecznych.
 6. Trening praktyczny: Istotnym aspektem szkolenia z umiejętności społecznych jest praktyczne ćwiczenie nabywanych umiejętności. Poprzez symulacje, gry, budowanie umiejętności społecznych poprzez zabawę i interaktywne aktywności, dzieci i młodzież mają szansę praktykować nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku. Systematyczne i powtarzalne ćwiczenia umożliwiają utrwalenie i stopniowe wdrażanie umiejętności w codziennym życiu.

Podsumowując, kluczowe aspekty nabywania umiejętności społecznych przez dzieci i młodzież obejmują świadomość siebie, empatię, komunikację interpersonalną, asertywność, umiejętność rozwiązywania problemów społecznych oraz praktyczne ćwiczenie i wdrażanie tych umiejętności w różnych kontekstach społecznych.

Praktyczne zastosowania treningu umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży.

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży ma wiele praktycznych zastosowań, które wpływają na ich rozwój i funkcjonowanie w różnych obszarach życia, nad którymi też warto pracować w warunkach domowych

Oto kilka praktycznych zastosowań treningu umiejętności społecznych:

 1. Budowanie pozytywnych relacji: Trening umiejętności społecznych pomaga dzieciom i młodzieży w budowaniu zdrowych i pozytywnych relacji z innymi. Uczą się jak być empatycznym, rozumieć perspektywę innych osób, słuchać uważnie i skutecznie wyrażać swoje myśli i uczucia. To umożliwia lepsze porozumienie, budowanie zaufania i utrzymanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami, rodzeństwem, nauczycielami i innymi osobami.
 2. Radzenie sobie z trudnościami społecznymi: Trening umiejętności społecznych umożliwia dzieciom i młodzieży rozwinięcie strategii radzenia sobie z trudnościami społecznymi. Uczą się skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów, negocjacji, wyrażania swojego zdania w sposób asertywny oraz radzenia sobie z krytyką i odrzuceniem. To pomaga im lepiej poradzić sobie w sytuacjach stresujących, czy wyzwaniach interpersonalnych.
 3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: Trening umiejętności społecznych koncentruje się na rozwijaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej. Dzieci i młodzież uczą się jasnego i skutecznego wyrażania swoich myśli, zadawania pytań, słuchania uważnie i reagowania na niewerbalne sygnały innych osób. To umożliwia im efektywną komunikację w różnych sytuacjach, takich jak rozmowy, prezentacje, negocjacje czy rozwiązywanie problemów.
 4. Zwiększenie pewności siebie: Trening umiejętności społecznych pomaga dzieciom i młodzieży w zwiększeniu pewności siebie w kontekście społecznym. Poprzez naukę konkretnych umiejętności i praktyczne ćwiczenia, uczestnicy nabierają pewności w swoich zdolnościach interpersonalnych. To przekłada się na większą odwagę w nawiązywaniu kontaktów społecznych, wyrażaniu swojego zdania i podejmowaniu inicjatywy w interakcjach z innymi.
 5. Poprawa zdolności negocjacyjnych: Trening umiejętności społecznych rozwija zdolności negocjacyjne u dzieci i młodzieży. Uczą się identyfikować wspólne cele, szukać win-win rozwiązań, rozumieć perspektywy innych osób i dochodzić do kompromisów. Te umiejętności są ważne w różnych sytuacjach życiowych, takich jak rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji grupowych czy ustalanie granic w relacjach.
 6. Ułatwienie adaptacji społecznej: Trening umiejętności społecznych wspomaga adaptację dzieci i młodzieży w różnych środowiskach społecznych. Nabywane umiejętności pozwalają im lepiej rozumieć i respektować normy społeczne, dostosowywać się do zmiennych sytuacji, integrować się w grupach rówieśniczych, czy rozumieć sytuacje społeczne.

Podsumowując, trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży ma praktyczne zastosowania, które wpływają na rozwój zdrowych relacji, umiejętność radzenia sobie z trudnościami społecznymi, skuteczną komunikację, pewność siebie, negocjacje i adaptację społeczną. Jest to wartościowe narzędzie, które wspomaga rozwój społeczny i emocjonalny młodego pokolenia.

Czas trwania i  skuteczność treningu umiejętności społecznych.

Ważne jest, aby zrozumieć, że terapia umiejętności społecznych jest zazwyczaj procesem stopniowym, w którym pacjenci stopniowo rozwijają i wzmacniają swoje umiejętności społeczne. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile dokładnie czasu będzie potrzeba, ponieważ jest to zależne od wielu czynników.

Skuteczność treningu umiejętności społecznych:

 • Trening umiejętności społecznych może być skuteczną metodą poprawy interakcji społecznych u dzieci i młodzieży.
 • Skuteczność terapii zależy od różnych czynników, takich jak wiek pacjenta, indywidualne umiejętności i trudności, motywacja do zmiany oraz zaangażowanie rodziców lub opiekunów.
 • Badania naukowe i praktyka terapeutyczna wskazują, że trening umiejętności społecznych może przynieść pozytywne rezultaty, takie jak poprawa komunikacji, umiejętności rozwiązywania problemów, nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich oraz zmniejszenie objawów lęku społecznego.
 • Jednakże, skuteczność terapii może być różna dla różnych osób, a niektóre jednostki mogą wymagać bardziej intensywnej i długoterminowej terapii niż inne.

Korzyści z treningu umiejętności społecznych

Terapia może pomóc w rozwijaniu zdolności komunikacyjnych, budowaniu zdrowych relacji oraz zwiększeniu pewności siebie, co pozytywnie wpływa na ich funkcjonowanie społeczne i emocjonalne, a także sprzyja lepszemu radzeniu sobie z trudnościami interpersonalnymi i konfliktami. Dodatkowo, może wspierać ogólny rozwój osobisty i akademicki, co przekłada się na poprawę wyników szkolnych oraz zdolności społecznych w życiu dorosłym.

N

Poprawa umiejętności komunikacyjnych i budowanie zdrowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

N

Zwiększenie pewności siebie i radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi.

N

Udoskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i negocjacji.

N

Wspieranie ogólnego rozwoju osobistego i akademickiego, co może przyczynić się do sukcesu w szkole i przyszłym życiu społecznym.

Grupa dzieci w wieku przedszkolnym trzymających ręce w górze, wspólnie łapiących się za dłonie. Trening Umiejętności Społecznych. TUS

Pasja i profesjonalizm

Jesteśmy pasjonatami swojej pracy i przez to  angażujemy się w badania oraz rozwój w dziedzinie psychologii dziecięcej i młodzieżowej.

Wysokie kwalifikacje

Połączenie wysokiej jakości wykształcenia z praktycznym doświadczeniem w pracy z dziećmi o różnych trudnościach emocjonalnych i behawioralnych.

Etyka i wysokie standardy zawodowe.

Przestrzegamy etyki zawodowej i standardów praktyki psychologicznej.  Działamy działają zgodnie z etycznymi zasadami, respektując prywatność i dobro swoich pacjentów.

Dlaczego warto z Nami współpracować ?

Tworzymy przyjazną, pozytywną atmosferę, która pomaga dziecku czuć się komfortowo i być zaakceptowanym podczas sesji terapeutycznych. Wszystkie sesje i informacje pozostają w pełnej poufności, a my przestrzegamy najwyższych standardów etycznych w swojej praktyce.

N

Mamy doświadczenie w pracy z różnymi problemami terapeutycznycmi.

N

Oferujemy rodzicom narzędzia i wskazówki, które mogą wspierać rozwój dziecka także poza terapią.

N

Wielu naszych pacjentów osiągnęło znaczące postępy w swoim emocjonalnym i społecznym rozwoju.

N

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić komfortowe i wspierające środowisko terapeutyczne.

Zapraszamy do kontaktu

Spis treści
2
3

nasz Zespół profesjonalistów

Poznaj Psychologów Dziecięcych Supełkowa

Nasz zespół kieruje się empatią i zrozumieniem, aby nawiązać silną relację terapeutyczną z dzieckiem i jego rodziną. Dostosowujemy terapię do wieku, rozwoju i specyficznych potrzeb dziecka, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Natalia Supeł - Lipińska

Specjalizacje : Psycholog dziecięcy, Trener umiejętności społecznych, Terapeuta dziecięcy, Pedagog

Katarzyna Byrska

Specjalizacje : Psycholog dziecięcy, Trener umiejętności społecznych, Terapeuta dziecięcy, Neurologopeda

loading
Verified by MonsterInsights